การควบคุม กำกับและติดตามแผนงานโครงการ สสอ.กุดข้าวปุ้น ปีงบประมาณ 2562

เพิ่มข้อมูล    ปฏิทิน    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร    ค้นหาเฉพาะหน่วยบริการ    กลับหน้าหลัก

ลำดับ ปี หน่วยบริการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ รับโครงการ ตรวจสอบ แก้ไขครั้งที่1 แก้ไขครั้งที่2 เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ รับโครงการกลับ วันดำเนินโครงการจริง เบิกจ่ายครั้งที่1 เบิกจ่ายครั้งที่2 เบิกจ่ายครั้งที่3 เบิกจ่ายครั้งที่4 เบิกจ่ายครั้งที่5 เบิกจ่ายครั้งที่6 เบิกจ่ายครั้งที่7 เบิกจ่ายครั้งที่8 เบิกจ่ายครั้งที่9 เบิกจ่ายครั้งที่10 เบิกจ่ายครั้งที่11 เบิกจ่ายครั้งที่12 แนบเอกสาร แก้ไข ลบ
6 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรมให้ความรู้โรงเรียนเสริมสร้างสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลรา พิษธพร PP 15000 บาท 2019-02-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c58f4d1bc598.
แก้ไข
7 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น การประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม 1,000 วันแรกของชีวิตสร้างเด็กกุดข้าวปุ้นพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 256 นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 28 บาท 2019-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5a57887f307.
แก้ไข
8 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการติดตามส่งเสริมพัฒนาการเด้ก ไอคิวดี ฉลาด สมวัย อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี(เป้าหมายปี นางสาวชไมพร ชมพันธ์ 14 บาท 2019-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5bec13e58b7.
แก้ไข
9 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการพัมนาวัดส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 8 บาท 2019-03-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5becf0dac18.
แก้ไข
10 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ อำเภอกุดข้าปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 10 บาท 2019-03-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5bed66a4e5b.
แก้ไข
11 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 50 บาท 2019-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5befd3cee59.
แก้ไข
12 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการประชุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการเรียนรู้ เด้ก 0-5 ปีโดยผู้ปกครอง นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 50 บาท 2019-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5bf07b2190b.
แก้ไข
13 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตโดยทีม CFT ระดับอำเภอ นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 0 บาท 2019-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5bf1261a381.
แก้ไข
14 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผุ้สูงอายุ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 21 บาท 2019-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5bf19df29f9.
แก้ไข
15 2562 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ นักบริบาลผู้สูงอายุ(CG) อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 13 บาท 2019-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5c5bf2298588f.
แก้ไข

Total 26 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>