การควบคุม กำกับและติดตามแผนงานโครงการ สสอ.กุดข้าวปุ้น ปีงบประมาณ 2561

เพิ่มข้อมูล    ปฏิทิน    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   กลับหน้าหลัก

ลำดับ ปี หน่วยบริการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตรวจโครงการ รับโครงการ ตรวจสอบ แก้ไขครั้งที่1 แก้ไขครั้งที่2 เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ รับโครงการกลับ แก้ไข ลบ
8 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานบริหารตามมาตรฐาน PMQA
งบ 17280 บาท วันดำเนินการ : 2017-12-01
นส.พิษธพร เติมบุญ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-04 0000-00-00 2018-01-04 แก้ไข
9 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐ
งบ 45500 บาท วันดำเนินการ : 2018-01-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
10 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐ
งบ 45500 บาท วันดำเนินการ : 2018-01-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
11 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพ SRRT ตำบล
งบ 26100 บาท วันดำเนินการ : 2018-01-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นายกมลศิลป์ พันธ์ดี PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
12 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
งบ 9600 บาท วันดำเนินการ : 2017-12-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
13 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
งบ 9600 บาท วันดำเนินการ : 2017-12-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
14 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
งบ 12000 บาท วันดำเนินการ : 2018-04-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
15 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน
งบ 29400 บาท วันดำเนินการ : 2018-02-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นส.ภาวนา จูมวันทา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
16 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการหญิงตั้งครรภ์ยุคใหม่ใส่ใจฝากครรภ์ครบคุณภาพ
งบ 12000 บาท วันดำเนินการ : 2018-04-01
สิบเอกหญิงนาริน ตวยกระโทก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
17 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น ชุมชนต้นแบบด้านการปลอดอุบัติเหตุ
งบ 14500 บาท วันดำเนินการ : 2018-02-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นส.กัญชนา จันทร์ลา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
18 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
งบ 153200 บาท วันดำเนินการ : 2017-12-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นายกมลศิลป์ พันธ์ดี PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
19 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น ให้ความรู้โรคเอดส์ในนักเรียน
งบ 12500 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นายเอกชัย ศรีสวัสดิ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
20 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
งบ 19500 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/เภสัชกรทัศนีย์ งามจิตร PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
21 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น ป้องกันควบคุมวัณโรค
งบ 18000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นายเอกชัย ศรีสวัสดิ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
22 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการพ่อแม่ใส่ใจเพื่อลูกรักมีพัฒนาการสมวัย
งบ 8600 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
สิบเอกหญิงนาริน ตวยกระโทก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
23 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในคลิกนิกเด็กดี
งบ 10200 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวทิพวรรณ มนที PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
24 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
งบ 14000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางอำพร โคตรวันทา /นางสาวทิพวรรณ มนที PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
25 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการประชาคมหมู่บ้าน
งบ 2000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางอำพร โคตรวันทา /นางสาวทิพวรรณ มนที PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
26 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย ในโรงเรียน
งบ 5200 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวทิพวรรณ มนที PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
27 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
งบ 3000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวทิพวรรณ มนที PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
28 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
งบ 8500 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
29 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรมพัฒนาแกนนำ พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด
งบ 13000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
30 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรมแกนนำ อสม.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้สื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเท
งบ 10500 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
31 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
งบ 10700 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
32 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนและการดำเนินงานโรงส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
งบ ึุ7600 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
33 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
งบ 20000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวชไมพร ชมพันธ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
34 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น ประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
งบ 17800 บาท วันดำเนินการ : 2017-11-21
นางสาวพิษธพร เติมบุญ nonUC 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
35 2561 รพ.สต.กาบิน โครงการหญิงตั้งครรภ์ยุคใหม่ใส่ใจฝากครรภ์ครบคุณภาพ
งบ 9500 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางรัชนีพร เข็มเพชร PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
36 2561 รพ.สต.กาบิน โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
งบ 9400 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางวิจิตรา ผดุงวิทย์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
37 2561 รพ.สต.กาบิน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ โรงเรียนปลอดฟันแท้ผุ
งบ 16500 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวเยาวลักษณ์ วามะเกษ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
39 2561 รพ.สต.กาบิน โครงการพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย ในโรงเรียน
งบ 4400 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวปิยธิดา พริ้งกระโทก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
40 2561 รพ.สต.กาบิน โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
งบ 10000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวปิยธิดา พริ้งกระโทก นางสาวเยาวลักษณ์ วามะเกษ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
41 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการดูแลแม่ดี มีลูกแข็งแรง
งบ 28100 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นายณัชพล ไหลหลั่ง PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
42 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการอบรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 0 - 12 ปี
งบ 16700 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวลินดา พรหมกสิกร PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
43 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการฝึกอบรมแกนนำนักเรียนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
งบ 2400 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นายณัชพล ไหลหลั่ง PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
44 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
งบ 7025 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวอรนุช เปี่ยมอักโข PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
45 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
งบ 11175 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวอรนุช เปี่ยมอักโข PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
46 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.คุ้มครองผู้บริโภค
งบ 4100 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวอรนุช เปี่ยมอักโข PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
47 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย ในโรงเรียน
งบ 2800 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวอรนุช เปี่ยมอักโข PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
48 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้ควบคุมได้
งบ 11300 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางพรวิภา ประมูลพงษ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
49 2561 รพ.สต.โนนสวาง โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
งบ 5000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวอรนุช เปี่ยมอักโข PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
57 2561 รพ.สต.แก่งเค็ง โครงการภูมิปัญญาพื้นบ้าน
งบ 15600 บาท วันดำเนินการ : 2018-04-01
นางลำปาง โจทกราช PP&P 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-31 0000-00-00 2018-02-20 แก้ไข
58 2561 รพ.สต.แก่งเค็ง โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
งบ 19400 บาท วันดำเนินการ : 2018-04-01
นายสุทธิพงษ์ โคตรวันทา,นางอุลัย อดทน PP&P 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-31 0000-00-00 2018-02-20 แก้ไข
59 2561 รพ.สต.แก่งเค็ง โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
งบ 10400 บาท วันดำเนินการ : 2018-04-01
นางพัชรี เกษเกษม PP&P 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-31 0000-00-00 2018-02-20 แก้ไข
60 2561 รพ.สต.แก่งเค็ง โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
งบ 19600 บาท วันดำเนินการ : 2018-04-01
นางอุลัย อดทน PP&P 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-31 0000-00-00 2018-02-20 แก้ไข
61 2561 รพ.สต.รวมไทย โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
งบ 13400 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
สริตา นาโสก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
62 2561 รพ.สต.รวมไทย โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5ปี
งบ 12900 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
สริตา นาโสก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
63 2561 รพ.สต.รวมไทย โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก 3-5ปี
งบ 4500 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
สริตา นาโสก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
64 2561 รพ.สต.รวมไทย โครงการลดปัญหาแม่วัยรุ่น ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
งบ 7200 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
สริตา นาโสก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
65 2561 รพ.สต.รวมไทย โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
งบ 6000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
อดิศักดิ์ สืบสนุก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
66 2561 รพ.สต.รวมไทย โครงการพัฒนาศักยภาพ อ.ย.น้อยในโรงเรียน
งบ 6000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
จิระศักดิ์ ชมบุญ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
67 2561 รพ.สต.รวมไทย โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม
งบ 5000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
อดิศักดิ์ สืบสนุก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
68 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 0-5 ปี ในการส่งเสริมโภชนาการ อำเภอกุดข้าวปุ้น ป 2561
งบ 7000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
วัชรากรณ์/สิตารมณ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
69 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
งบ 12000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
วัชรากรณ์/สิตารมณ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
70 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
งบ 15000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
เจนจิรา/สายชล PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
71 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการวัดสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
งบ 15000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
เจนจิรา/สายชล PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
72 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรมให้ความรู้การลดอัตรามารดาตายและลดอัตราตายทารกอายุน้อยกว่า 28 วัน
งบ 10000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
รัชฎาพรรณ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
73 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรม อย.น้อยในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น
งบ 16600 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
ทัศนีย์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
74 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบ 25000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
สายชล PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
75 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรมการดูแลสุขภาพองปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ตำบลข้าวปุ้น ปีงบประมาณ 2561
งบ 20000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นุชจรี PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
76 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรมการดุแลสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา ตำบลข้าวปุ้น ปงบประมาณ 2561
งบ 50000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
ทพ.ภาณุพันธ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
77 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.)
งบ 90000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
วัชรากรณ์/ภาณุพันธ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
78 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ คป.สอ.กุดข้าวปุ้น
งบ 14280 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
สุรีย์พร money 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
79 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น ชมรมผู้สูงอายุด้านทันตสุขภาพ ตำบลข้าวปุ้น ปีงบประมาณ 2561
งบ 15000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
จริยา kongtun 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
80 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง ปีงบประมาณ 2561
งบ 17000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นุชจรี kongtun 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
81 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
งบ 22900 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
สุรีย์พร PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
82 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
งบ 43800 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
กัลชนา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
83 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่
งบ 38000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
กัลชนา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
84 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการคุ้มครองผู้บิโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
งบ 10000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
อุไรวรรณ kongtun 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
85 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
งบ 15500 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
อุไรวรรณ money 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
86 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
งบ 20000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
อุไรวรรณ kongtun 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
87 2561 รพ.กุดข้าวปุ้น โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
งบ 10000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
อุไรวรรณ สุขเพ็ง kongtun 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
114 2561 รพ.สต.บก โครงการพ่อแม่ใส่ใจ เพื่อลูกรักมีพัฒนาการสมวัย
งบ 13600 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางทัศววรณ์ เจริญวงศ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
115 2561 รพ.สต.บก โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในคลีนิกเด็กดี
งบ 14600 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวธันยา จรลี PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
116 2561 รพ.สต.บก โครงการอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ยุคใหม่ใส่ใจฝากครรภ์ครบคุณภาพ
งบ 8220 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางทัศววรณ์ เจริญวงศ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
117 2561 รพ.สต.บก โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร้งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
งบ 14000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางทัศววรณ์ เจริญวงศ์ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
118 2561 รพ.สต.บก โครงการประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาในการจัดทำหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2561
งบ 17850 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวจุรีรัตน์ คณารักษ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
119 2561 รพ.สต.บก โครงการ อย.น้อย ใส่ใจอาหารปลอดภัย
งบ ุุ6600 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวจุรีรัตน์ คณารักษ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
120 2561 รพ.สต.บก โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
งบ 5000 บาท วันดำเนินการ : 0000-00-00
นางสาวจุรีรัตน์ คณารักษ์ PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข