การควบคุม กำกับและติดตามแผนงานโครงการ สสอ.กุดข้าวปุ้น ปีงบประมาณ 2561

เพิ่มข้อมูล    ปฏิทิน    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร    ค้นหาเฉพาะหน่วยบริการ    กลับหน้าหลัก

ลำดับ ปี หน่วยบริการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ รับโครงการ ตรวจสอบ แก้ไขครั้งที่1 แก้ไขครั้งที่2 เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ รับโครงการกลับ วันดำเนินโครงการจริง แก้ไข ลบ
8 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานบริหารตามมาตรฐาน PMQA
งบ 17280 บาท วันดำเนินการ : 2017-12-01
นส.พิษธพร เติมบุญ PP&P 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-04 0000-00-00 2018-01-04 2018-01-15 แก้ไข
9 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐ
งบ 45500 บาท วันดำเนินการ : 2018-01-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP&P 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
10 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐ
งบ 45500 บาท วันดำเนินการ : 2018-01-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
11 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพ SRRT ตำบล
งบ 26100 บาท วันดำเนินการ : 2018-01-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นายกมลศิลป์ พันธ์ดี PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
12 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
งบ 9600 บาท วันดำเนินการ : 2017-12-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
13 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
งบ 9600 บาท วันดำเนินการ : 2017-12-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
14 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
งบ 12000 บาท วันดำเนินการ : 2018-04-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
15 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน
งบ 29400 บาท วันดำเนินการ : 2018-02-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นส.ภาวนา จูมวันทา PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
16 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการหญิงตั้งครรภ์ยุคใหม่ใส่ใจฝากครรภ์ครบคุณภาพ
งบ 12000 บาท วันดำเนินการ : 2018-04-01
สิบเอกหญิงนาริน ตวยกระโทก PP 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข
17 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น ชุมชนต้นแบบด้านการปลอดอุบัติเหตุ
งบ 14500 บาท วันดำเนินการ : 2018-02-01
นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นส.กัญชนา จันทร์ลา PP&P 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 แก้ไข

Total 119 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>