การควบคุม กำกับและติดตามแผนงานโครงการ สสอ.กุดข้าวปุ้น ปีงบประมาณ 2561

การควบคุม กำกับและติดตามแผนงานโครงการ สสอ.กุดข้าวปุ้น ปีงบประมาณ 2561

เพิ่มข้อมูล    ปฏิทิน    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร    ค้นหาเฉพาะหน่วยบริการ    กลับหน้าหลัก

ลำดับ ปี หน่วยบริการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ รับโครงการ ตรวจสอบ แก้ไขครั้งที่1 แก้ไขครั้งที่2 เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ รับโครงการกลับ วันดำเนินโครงการจริง เบิกจ่ายครั้งที่1 เบิกจ่ายครั้งที่2 เบิกจ่ายครั้งที่3 เบิกจ่ายครั้งที่4 เบิกจ่ายครั้งที่5 เบิกจ่ายครั้งที่6 เบิกจ่ายครั้งที่7 เบิกจ่ายครั้งที่8 เบิกจ่ายครั้งที่9 เบิกจ่ายครั้งที่10 เบิกจ่ายครั้งที่11 เบิกจ่ายครั้งที่12 แนบเอกสาร แก้ไข ลบ
8 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานบริหารตามมาตรฐาน PMQA นส.พิษธพร เติมบุญ PP&P 17280 บาท 2017-12-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-04 0000-00-00 2018-01-04 2018-01-15 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
news_5b91ec3c6748f.zip
แก้ไข
9 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐ นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP&P 45500 บาท 2018-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข
10 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐ นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 45500 บาท 2018-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข
11 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น พัฒนาศักยภาพ SRRT ตำบล นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นายกมลศิลป์ พันธ์ดี PP 26100 บาท 2018-01-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข
12 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 9600 บาท 2017-12-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข
13 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 9600 บาท 2017-12-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข
14 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายชยานันต์ ศรีธรรมมา PP 12000 บาท 2018-04-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข
15 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นส.ภาวนา จูมวันทา PP 29400 บาท 2018-02-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข
16 2561 รพ.สต.แก้งลิง โครงการหญิงตั้งครรภ์ยุคใหม่ใส่ใจฝากครรภ์ครบคุณภาพ สิบเอกหญิงนาริน ตวยกระโทก PP 12000 บาท 2018-04-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข
17 2561 สสอ.กุดข้าวปุ้น ชุมชนต้นแบบด้านการปลอดอุบัติเหตุ นายชยานันต์ ศรีธรรมมา/นส.กัญชนา จันทร์ลา PP&P 14500 บาท 2018-02-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
แก้ไข

Total 126 Record : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>