แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลบันทึกการใช้รถส่วนกลาง

เพิ่มข้อมูล;

ลำดับ วันที่ออกเดินทาง เวลาออกเดินทาง ผู้ใช้รถ สถานที่ไป ระยะ กม.เมื่อรถไป วันที่กลับถึงสำนักงาน เวลากลับถึงสำนักงาน ระยะ กม. เมื่อรถกลับถึงสำนักงาน รวมระยะทาง เติมน้ำมันลิตร เติมน้ำมันบาท พนักงานขับรถ หมายเหตุ แก้ไข ลบ