บันทึกการใช้รถส่วนกลางเพิ่มข้อมูล

วันที่ออกเดินทาง:    เวลาออกเดินทาง:

ผู้ใช้รถ:

สถานที่ไป:

ระยะ กม. เมื่อรถไป:    ระยะ กม. เมื่อรถกลับถึงสำนักงาน:

รวมระยะทาง:

วันที่กลับถึงสำนักงาน:    เวลากลับถึงสำนักงาน:

เติมน้ำมันลิตร:    เติมน้ำมันบาท:

พนักงานขับรถ:

หมายเหตุ: